Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

1. A nyereményjátékot szervező Home Staging for You (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom utca 18. fszt.1., adószám:56400719-1-42, a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett sorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt feliratkozással csatlakoznak a Játékhoz, elfogadják a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatót, és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak.

2. A Játék főbb szabályai:
A Játék időtartama: 2023.06.12.-2023.06. 25.
A sorsolás ideje, gyakorisága:
A részvétel – 3. pontban meghatározottakon túli – feltételei: – A nyeremény átvételének határideje: 2023.09.30.
A nyeremény(ek): 5 ingyenes klasszikus Home Staging tanácsadás

3. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabály 2. pontjában foglalt feltételeknek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

4. A Szervező a sorsolást a 2. pontban meghatározott időpontban, vagy az ott meghatározott időszakonként tartja.

5. A sorsoláson a https://www.facebook.com/szandra.homestagingforyou oldalon, a játék promóciójában, a játék felhívásában megnevezett nyeremény(ek) kerül(nek) kisorsolásra.

6. A Játékban való részvételhez egy személy csak egyszer iratkozhat fel. Amennyiben valaki valótlan adatokkal, vagy többször iratkozik fel (akár eltérő adatokkal), a Szervező valamennyi feliratkozást törli, így a Játékos a sorsoláson sem vehet részt. A nyereményjátékban automatikusan részt vesznek a meghirdetett Játék időintervallumának utolsó napján aktív, visszaigazolt feliratkozással rendelkező Játékosok.

7. A sorsoláson a Szervező 5 nyertest és egy pótnyertest sorsol ki. Amennyiben a Szervező a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a helyébe lépő pótnyertes sem veszi át, a Szervező nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni. Ebben az esetben a Szervező a nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni. A nyertes (pótnyertes) a nyereményét a 2. pontban meghatározott időpontig veheti át.

8. A Szervező a nyertes Játékos (nyertes) nevét közzéteszi a sorsolást követő öt munkanapon belül a https://www.facebook.com/szandra.homestagingforyou oldalán. Mindezen túl a Szervező a nyertest a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 5 munkanapon belül külön is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését – a Szervező választásától függően – a feliratkozás során megadott e-mail címen kísérli meg. Ha a Szervező nem tudja a nyertest 5 munkanapon belül elérni (vagyis a nyertes az emailre nem válaszol), akkor a nyertes játékos továbbiakban nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest értesíti, a fenti szabályok szerint.
Amennyiben a Szervező a nyertest (pótnyertest) nem éri el, a nyertes (pótnyertes) joga a nyereményre elvész. A nyertes (pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kíséreli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kíséreli meg, vagy ha a Szervező megadott elérhetőségein a Játékos a Szervező megkeresésére nem tud reagálni, a Szervező érdekkörében felmerülő okból.

9. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és így a személyes konzultáció elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabály és az tájékoztató szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A regisztrációval a Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

11. A nyertesként kisorsolt Játékosnak lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon.

12. A nyereményekre vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező visel.

13. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos a weboldalt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.
A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Játékos köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.
Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

14. A Játékban való részvételből a következő Játékosok zárhatóak ki:
aki nem a Játékszabályban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabály rendelkezéseit egyéb módon megszegi;

  • aki MAKRO alkalmazást használ (MAKRO= Művelet vagy műveletek csoportja, amely a feladatok automatizálására használható);
  • aki nem valós adatokat ad meg a feliratkozás során;
  • aki illetéktelenül belép a Szervező oldalán az ADMIN felületre;
  • aki illegális, a Játékszabályba ütköző módon megpróbálja manipulálni, megkárosítani a Játék résztvevőit és kivitelezőit.

15. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel.
Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

16. A Szervező, a Játékalkalmazással és a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt, nem terheli felelősség a Játék alkalmazás használatával kapcsolatban a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely kárért (ideértve egyebek mellett a Játék alkalmazás használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését). A Játék feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásával, korlátozásával okozott hátrányt a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint megfelelően kiegyenlítik.

17. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabály szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

18. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére.

19. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult.

20. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2023.06.12.

Szervező: Home Staging for You